General Chairs

Jiebo Luo

U Rochester, USA

Junsong Yuan

SUNY Buffalo, USA

Xiao-Ping Zhang

Toronto Metropolitan University, Canada

Technial Program Chairs

Alberto Del Bimbo

Università di Firenze, Italy

Jingjing Meng

Amazon, USA

Wei-Bang Chen

Virginia State University, USA

Liang Zhou

Nanjing U of Posts and Telecomm, China

Federica Battisti

University of Padova, Italy

Shiqi Wang

City University of Hong Kong

Special Sessions Chairs

Zheng-Jun Zha

USTC, China

Qi Zhao

U Minnesota, USA

Plenary Chairs

Jianfei Cai

Australia

Jane Wang

UBC, Canada

Tutorial Chairs

Zhu Li

U Missouri, USA

Ivan Bajic

Simon Fraser, Canada

Panel Chairs

Jay Kuo

USC, USA

Zicheng Liu

AMD, USA

Exhibits and Demos Chairs

Xuejin Chen

USTC, China

Xinchao Wang

National University of Singapore, Singapore

Zhengyuan Yang

Microsoft, USA

Innovation Program (Industry) Chairs

Liangliang Cao

Apple, USA

Gang Yu

Tencent, China

Industry Liaison Chairs

Wei Jiang

InterDigital, USA

Qi Tian

Huawei, China

Grand Challenges Chairs

Susanto Rahardja

SIT, Singapore

Jiaying Liu

Peking University, China

Workshop Chairs

Zhiyong Wang

University of Sydney,Australia

Abdulmotaleb El Saddik

UOttawa, Canada

Liqiang Nie

Harbin Institute of Technology, China

Awards Chairs

Ichiro lde

Nagoya U, Japan

Xavier Alameda-Pineda

INRIA, France

Publicity Chairs

Yap-Peng Tan

NTU, Singapore

Shan Liu

Tencent, China

Gene Cheung

York University, Canada

Finance Chair

Zhou Ren

Amazon, USA

Registration Chair

Zheng Shou

NUS, Singapore

IEEE Student & Young Professionals Activities Chair

Chengcui Zhang

University of AlabamaBirmingham, USA)

Ye Luo

Tongji, China

Local Arrangements Chairs

Siwei Lyu

University at Buffalo, USA

Website & Social Media Chairs

Zhigang Tu

Wuhan University, China